من
ل
غرف
الأشخاص

Плаж Плака Пилио

Плака Пилио е малък плаж в източен Пилио, северно от Хорефто, на кратко разстояние от хотела ни.

Зеленината, която достига до морето е основната му характеристика.

През лятото Плака се пълни от туристи, които искат да плуват в бистрите води.

По препоръка на хотел Фламинго в Хорефто посетете плажа Плака в Пилио и опознайте този район.

Offers
ESPA
ESPA
ESPA