من
ل
غرف
الأشخاص

История на Хорефто

История и култура

История и изкуство, култура и прояви ще ви съпътстват на всяка крачка в уникалното Хорефто Пилио.

Хорефто Пилио е бил едно от летните жилища на митичните олимпийски богове и тук в Пилио се е извършила сватбата на Пелей и нереидата Тетида, както и на царя на Лапатон Пирит с красивата Иподамия, както научаваме от Омир, Пиндар и Еврипид.

В древни времена в областта ни и по-точно в Палия Мидзела е унищожена част от флотата на Ксеркс при нападението над гърците през 480 г. пр.н.е.

В по-късните години Хорефто е било прочутото пристанище, от което са тръгвали загорианските кораби за големите пазари на Европа и Изтока. Танците на моряците когато са се връщали след дълъг път са му дали името.

На това място на няколко метра от хотела ни Георгиос Дросинис се е вдъхновил за стихосбирката си “Галини”.

Днес Хорефто, недокоснато от времето е неостаряващ, първи в историята сред летните курорти на Пилио като предлага на посетителите почивки в район с леко туристическо развитие далече от масовия турист и шума на претъпканите плажове.

В близост с автомобил можете да посетите всички забележителности, които ви предлага Пилио. Също така можете да опознаете и да посетите уникалната брегова ивица и плажове, като запълните по този приятен начин времето си.


Offers
ESPA
ESPA
ESPA