من
ل
غرف
الأشخاص

Планински екскурзии в Пелион

Планината Пилио


Рядка плантация, цветя и пътеки в една цветна комбинация съставят магическия пейзаж на Планината Пилио!

От древни времена Планината Пилио е смятана за планина на цветя и фармацевтични билки. Според митологията, това е била лятната резиденция на боговете на планината Олимп и родина на кентаврите. Освен това, по склоновете й се е провела сватбата на Пелей с Тетида заедно с първия конкурс за красота между красивите богини Ира, Атина и Афродита. И накрая, в планината се намира Тайната школа на Рига Фереу, която е допринесла много по време на гръцката революция от 1821.

Планина Пилио се простира от северозапад на югоизток с дължина от 44 км и ширина от 10 км на юг до 25 км на север

Границите на планината са Платанорема близо до Неохори на юг и Капорема близо до манастира Фламури на север. Най-високият връх на планината е от северната страна, висок 1.624 м (връх Пурианос Ставрос). Някои други върхове са Котрони 1.550 м, Плиасиди 1.547 м, Едонаки 1.537 m, Агриолефкес 1.471 м, Драмала 1.455 м, Схицуравли 1.450 м, Голгота 1.415 м, Лагоника 1.300 м.

Има също така някои забележителни извори в Пилио, които биха могли да представляват интерес за вас да посетите. Най-важните са Калиакуда и Лагоника. Известните извори в планината са около 70. Има също така някои големи потоци, като например Лагоника, Врихона, Калиакуда, Фелука, които имат голям поток през зимата.

Следвайки пътеките на планината може да се възхищавате на различните видове от флората и фауната, най-малко 1500 вида растения и 14 вида застрашени местообитания. Пилио е защитена от членове 92/43 и 79/409 на Европейския съюз, като част от Програма НАТУРА 2000 на Европейския съюз с код GR 1430001.
Три вида растения (Campanula incurva, Lesquereuxia syriaca και Soldanella pelia) са включени в "Червената книга на растенията в Гърция", като има предвид, че редките видове са общо 38.

Докато изкачвате планината Пилио може да се озовете насред букови гори, а на север са Македонските ели. Има линия от кестенови дървета под тях. В централните площади на някои от селата има неизсъхващи чинари, истински природни паметници!

24-те села на Пилио били създадени през периода на Османското владичество като най-голямото село както и търговски център е Загора. Хорефто е пристанище на Загора.

В планината Пилио има маслинови дървета, в ниска надморска височина, ябълкови дървета в източната среда надморска височина и отглеждане на картофи на по-висока надморска височина.

Планината Пилио има специална красота по всяко време на годината, която кани всички желаещи да я открият и използват напълно!

Offers
ESPA
ESPA
ESPA